บทที่1 เครื่องดนตรีไทย

เครื่องดนตรีไทย

      เนื่องด้วยเครื่องดนตรีไทยนั้นมีหลายประเภทหลายแบบ จึงไม่สามารถนำมาให้ผู้สนใจนั้นได้รู้จักอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ จึงพยายามนำมาให้ผู้นสนใจนั้นได้ศึกษามากพอสมควร แต่ก็ยังไม่ครบถ้วนจึงต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วย 

ตัวอย่างเครื่องดนตรีไทยพอสังเขป

ซอด้วง
ซออู้
ซอสามสาย
สะล้อ
กระจับปี่
จะเข้
ซึง                                                   
พิณ
พิณเพียะ
 
ขิม
อิมผีเสื้อ  
กรับพวง
กรับเสภา     
โกร่ง
ระนาด
ระนาดทุ้ม
ระนาดทุ้มเหล็ก
ระนาดเอก
ระนาดเอกเหล็ก
อังกะลุง 
กลองมโหระทึก
ฆ้องกระแต
ฆ้องคู่
ฆ้องมอญวงใหญ่ฆ้องมอญวงเล็ก
ฆ้องมโหรีวงใหญ่ฆ้องมโหรีวงเล็ก
ฆ้องระเบ็ง
ฆ้องราง
ฆ้องวงใหญ่, * ฆ้องวงเล็ก
ฆ้อง
ฆ้องหุ่ย
ฆ้องเหม่ง
ฆ้องโหม่ง
ฉิ่ง
ฉาบใหญ่
ฉาบเล็ก
ฉิ่ง
โหม่ง
 
กลองแขก
กลองชนะ
กลองชาตรี
กลองทัด
กลองมลายู
กลองมอญ
กลองยาว
กลองสองหน้า
ตะโพน
โทน
บัณเฑาะว์
เปิงมาง
รำมะนา
ไหซอง
กลองเบส

ขลุ่ยกรวด
ขลุ่ยเพียงออ
ขลุ่ยอู้
ขลุ่ยหลิบ
แตรงอน
ปี่
ปี่กลาง
ปี่นอก
ปี่ใน
ปี่ชวา
ปี่ไฉน
ปี่มอญ

ที่มา : http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/
book.php?book=1&chap=9&page=t1-9-infodetail01.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Nation Channel : ข่าวเด่น!!!